Styrmedel

Läroplanen

Läroplanen är den delen av Skollagen om är inriktad på Förskolan.

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna.

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar

Skollagen föreskriver att utbildningen i Förskolan ska, varhelst den anordnas vara likvärdig.

Visste du att…

  • I Sverige är kommunerna enligt lag ansvariga att anordna förskola för barn från och med 1 års ålder
  • Tidigare benämndes Förskolan som Barnträdgården
  • 1968 tillsattes en Barnstugeutredning som skrev ett pedagogiskt program för Förskolan
  • 1998 kom Förskolans läroplan ut
Styrmedel

Barnkonventionen

Förskolan följer paragraferna om rättigheter för alla barn i Förenta Nationernas Barnkonvention.

Att arbeta med Barnkonventionen är en del av vårat värdegrundsarbete där vi lägger fokus på Demokrati, Jämställdhet och Barnens perspektiv.

Vill du läsa mer om Barnkonventionen följ denna länk: www.unicef.se

Visste du att…

  • 196 länder har skrivit under Barnkonventionen
  • Barnkonventionen innehåller 54 artiklar
  • UNICEF arbetar för att bestämmelserna i Barnkonventionen följs
  • 13 juni 2018 röstade Sveriges Riksdag ja till att göra Barnkonventionen till lag

Arbetsmiljöverket

Förskolan följer Arbetsmiljöverkets lagar gällande den fysiska och psykosociala miljön på Förskolan

I skollagen står att: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor…”

På Förskolan är det Förskolechefen som leder och ansvarar för Arbetsmiljöarbetet.

Visste du att…

  • Edda Förskola skapade 2015 barnmöten där barnen får ta upp viktiga saker gällande deras miljö