Pedagogik

Reggio Emilia på Edda förskola

Edda utgår ifrån Reggio Emilias pedagogiska idé om de tre pedagogerna:

  • Miljön, föränderlig och stimulerande
  • Barnen, hjälper varandra i kunskapssökandet
  • Den vuxne, stöttar barnet i bakgrunden

Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Reggio Emilia är en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Grundidén bakom Reggio Emilia är att man fokuserar på det enskilda barnet, lyssnar och ser till barnets olika styrkor. I enlighet med Reggio Emilia måste barnet stimuleras att skap och söka sin egen kunskap, både enskilt och i samspel med andra. I samspel med andra lär sig barnen bland annat om yttrandefrihet, att alla har rätt att uttrycka sin åsikt i skrift och tal.

Pedagogik

Barnen lär sig också att arbeta i grupp och att hjälpa varandra samt att ta initiativ och lär sig klara sig själv utan hjälp av andra. Leken enligt Reggio Emilia sätts inte i motsats till varandra, utan är snarare starkt sammankopplade.

Pedagogens uppgift är att stötta och uppmuntra barnen och ska vara en kunskapsguide. Pedagogiken är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget.

Förskolan anser att en bra miljö uppmuntrar till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Miljön ska också vara föränderlig efter barnens behov. Förskolan kommer därför att sträva efter en bre miljö som barnen blir intresserade av och det väcker deras fantasi och nyfikenhet.

Förskolan arbetar i ett projekterande arbetssätt och den pedagogiska dokumentationen är en viktig del som synliggörs och som sätts upp på avdelningarna så att alla kan ta del av den. Den pedagogiska dokumentationen ligger sen till grund för att kunna utvärdera, analysera och arbeta vidare med projekt i verksamheten.

Varje vårtermin har förskolan en vernissage och sommaravslutning där vårdnadshavarna bjuds in att se det projekt som barnen tillsammans med pedagogerna har fördjupat sig i under höst och vårtermin. På den här sommaravslutningen brukar vårdnadshavarna få laga mat eller baka och bjuda på och det gör pedagogerna också tillsammans med barnen.